De KVN is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Giften kunnen extra voordelig worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Giften, schenkingen of de opbrengsten daarvan, worden gebruikt voor het ondersteunen van het doel van de KVN, met name het beheren, beschrijven en uitbreiden van de SMAT-collectie. Daarnaast worden de bijdragen gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten voor de leden, zoals lezingen, voordrachten en studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen.


Hieronder staat de volgende ANBI-informatie:

* Verenigingsgegevens

* Beleidsplan KVN

* Jaarstukken 2016 - 2020Verenigingsgegevens

Naam: Vereniging Klokkenvrienden Nederland (KVN)

Fiscaal nummer: 815676530

Postadres: Vendellaan 17, 5081 RX Hilvarenbeek

Doelstelling: Volgens artikel 3 van de statuten is het doel van de KVN om “de bloei van de SMAT te bevorderen”. Ze wil dat bereiken door de bekendheid van de SMAT-collectie te vergroten, het stimuleren en ondersteunen van publicaties, het financieel en/of anderszins bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van (de collecties van) de SMAT. Bovendien wil de KVS een ontmoetingsplek vormen van verzamelaars en liefhebbers van oude uurwerken. Daartoe organiseert de KVS bijeenkomsten voor haar leden, zoals lezingen, excursies, voordrachten en klokkenreizen. Tevens studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen. (Overgenomen uit beleidsplan KlokkenVrienden SMAT dd 8-11-2013.)

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Uit de doelstelling is af te leiden dat de KVN zich richt op twee doelgroepen: de SMAT-collectie en de eigen leden. Voor beide doelgroepen is het van belang, dat de KVN zich richt op de “buitenwereld” om zichzelf te profileren en te onderscheiden. Graag wil de KVN samenwerken door het met de SMAT opzetten van concrete projecten, zoals de restauratie van een object, het maken en/of stimuleren van publicaties m.b.t. de SMAT-collectie, het opzetten van wisseltentoonstellingen. Voor haar eigen leden organiseert en/of faciliteert de KVN activiteiten zoals voordrachten, excursies en themabijeenkomsten. Dit in samenwerking of overleg met andere organisaties, die deelnemen aan de Federatie Klokkenvrienden.

Bestuurders: Het bestuur bestaat statutair uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Voorzitter is G.J. van Vonderen, secretaris is M. Petersen, penningmeester is R. de Jong, lid is H. Prenen.

Beloningsbeleid: De KVN heeft geen personeel in dienst, het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.


Hieronder de "gezichten" van de bestuursleden
Gerard van Vonderen, voorzitter (gjvanvonderen@kpnmail.nl)
Matthé Petersen, secretaris (mpetersen@mpetersen.nl)
Rob de Jong, penningmeester (robdejong4053@outlook.com)
Hatty Prenen, lid (harry@prenen.nl)Beleidsplan Klokkenvrienden Nederland (KVN)

Inleiding

In 1903 werd de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT) opgericht. Het doel was (en is nog steeds) het behoud en het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed op het gebied van uurwerken en tijdmeetkunde.
In de loop der jaren verwierf de SMAT een aanzienlijke collectie horloges en klokken. Deze kon aanvankelijk worden ondergebracht in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarna in Utrecht en ten slotte in 1978 in het Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven.

Klokkenvrienden Nederland

Acht jaar na de verhuizing naar Schoonhoven in 1986, vond de oprichting plaats van de “Vereniging van Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven (KVS)”. Eigenlijk was het een vereniging van vrienden van de klokken van de SMAT in Schoonhoven. Het zijn immers de klokken die ons binden.
Toen het museum in Schoonhoven in 2011 besloot zich verder alleen te richten op zilver en niet langer op de tijdmeetkundige collectie, besloot de KVS daarom haar naam te wijzigen in “Vereniging van Vrienden van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde”, kortweg “Klokkenvrienden SMAT”. De afkorting bleef KVS.
Eind 2012 werd de collectie van de SMAT uit het Schoonhovens museum gehaald en elders ondergebracht, deels in bruikleen aan andere openbare collecties, deels in depot.
Intussen was een samenwerking tot stand gebracht tussen het bestuur van de SMAT en het bestuur van de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk (SMNU) aan de Zaanse Schans waaruit de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN) is ontstaan. Het SMAT bestuur is opgenomen in het STCN bestuur, waardoor de relatie van de Klokkenvrienden met de oorspronkelijke SMAT - collectie nu via dit overkoepelend STCN bestuur verloopt.
Ook andere Nederlandse collecties op tijdmeetkundig gebied sloten zich aan bij deze nieuwe stichting, die de mogelijkheden onderzoekt voor een nieuw Tijdmuseum. Het zijn de Stichting Boom-time en de Stichting De Oude Tijdwijzer.

Door al deze ontwikkelingen is bij “Klokkenvrienden SMAT” de behoefte ontstaan zich om te vormen tot een klokkenvriendenvereniging, die zich breder oriënteert dan alleen op de SMAT-collectie. Ook de andere tijdmeetkundige collecties verdienen ondersteuning, zoals die van het Museum “De Zaanse Tijd” aan de Zaanse Schans te Zaandam (voorm. Museum van het Nederlandse Uurwerk – NMU). In april 2019 kwam daardoor de naamsverandering van “Klokkenvrienden SMAT” in “Klokkenvrienden Nederland” tot stand. Afgekort tot KVN.

Doel KVN

Het doel van de KVN is tweeledig.
Voorop staat het vergroten van de bekendheid van de genoemde Nederlandse klokken en horlogecollecties. Middelen daartoe zijn het stimuleren en ondersteunen van publicaties en het financieel en/of anderszins bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van deze collecties en de organisatie van exposities.
Verder wil de KVN een ontmoetingsplek vormen van verzamelaars en liefhebbers van oude uurwerken en horloges. Daartoe organiseert de KVN bijeenkomsten voor haar leden, zoals lezingen, excursies en klokkenreizen, maar ook studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen.

Omgeving KVN

De KVN is aangesloten bij de Federatie Klokkenvrienden. De Federatie is een samenwerkingsverband tussen verenigingen en organisaties die zich bezighouden met klokken en horloges. Tot de Federatie behoren behalve de KVN:
* Dutch Section Antiquarian Horological Society (AHS)
* Sectie Uurwerkherstellers Nederlandse Juweliers- en Uurwerkersbranche (NJU)
* Stichting tot behoud van het Torenuurwerk (SBT).
Het bestuur van de Federatie wordt gevormd door bestuursvertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Alle genoemde organisaties zien we als partner van de KVN.
De Federatie geeft 4x per jaar het magazine “TIJDschrift” uit. Naast artikelen over uurwerken, horloges en tijdmeetkunde bevat deze uitgave ook het “verenigingsnieuws” van de aangesloten organisaties. Elke organisatie draagt financieel bij aan de kosten van TIJDschrift.
Op de website van de Federatie heeft de KVN een eigen pagina.

Uitgangspunten beleid

 • De samenwerking met de STCN staat centraal en is optimaal.
 • KVN en STCN hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van prioriteiten en activiteiten, maar stemmen indien nodig met elkaar af.
 • KVN heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor haar financieel beleid.
 • Er is een open, transparante en eenvoudige structuur van de “klokkenwereld” in Nederland.
 • Belangrijk uitgangspunt is om de oorspronkelijke SMAT- collectie, ondanks dat deze grotendeels in depot staat, zo optimaal mogelijk te benutten en te promoten.
 • De “band” met de leden is optimaal.

Uitwerking beleid

De KVN heeft volgens haar doelstelling twee speerpunten: enerzijds de genoemde collecties die onder de koepel van de STCN vallen; anderzijds het belang van haar eigen leden. Beide speerpunten hebben er belang bij dat de KVN zichzelf profileert en onderscheidt.

Uitwerking beleid ten aanzien van de uurwerken- en horlogecollecties en de STCN

 • De KVN zal zich inzetten om een optimale relatie te onderhouden met het bestuur van de STCN op basis van wederzijds vertrouwen, dat wordt gewonnen door samen te werken aan concrete projecten. Te denken valt aan:
 • Het opzetten van wisseltentoonstellingen
 • het maken van en/of stimuleren van publicaties m.b.t. de tijdmeetkundige collecties
 • het bijdragen aan tentoonstellingen
 • de restauratie van een object
 • Een goede informatie-uitwisseling en goede contacten zullen worden onderhouden tussen de KVN en het STCN-bestuur.
 • De KVN zal projecten financieel blijven ondersteunen. Het kapitaal van de KVN wordt bijeengebracht door de leden en uit dat kapitaal wordt het Klokkenfonds gevormd. De voorgedragen projecten op het gebied van ons cultureel erfgoed, worden uit dit Klokkenfonds ondersteund.
 • We bezinnen ons op de vraag hoeveel er minimaal in kas moet worden gehouden om de continuïteit van de vereniging en haar doelstellingen te garanderen en we houden ons aan de procedure voor financiële ondersteuning van projecten.

Alle verzoeken aan de KVN om financieel bij te dragen t.b.v. het verwerven en onderhouden van uurwerken en horloges, alsmede verzoeken dito bij te dragen aan publicaties worden binnen het KVN-bestuur besproken. Het bestuur kan voorwaarden stellen en grenzen aangeven met het oog op de genoemde continuïteit van de vereniging. We streven in eerste instantie naar gezamenlijke projecten, waaraan de KVN een bijdrage kan leveren.

De KVN draagt niet bij in structurele kosten van de STCN, zoals bijvoorbeeld eventuele exploitatietekorten.


Uitwerking beleid ten behoeve van de leden

De KVN blijft zich voortdurend bezinnen op de vraag wat ze haar leden heeft te bieden naast de “Vriendschap met uurwerken en horloge-collecties”. Mogelijkheden zijn:

 • Gratis toegang tot het Museum “De Zaanse Tijd”
 • Gratis toegang tot het Stadsmuseum Joure
 • Voor Leden/Door-leden voordeel verder uitwerken.
 • Activiteiten voor eigen leden organiseren en/of faciliteren.
 • Open te staan voor verzoeken tot instandhouding van bijzondere voorwerpen van tijdmeetkundige aard uit andere collecties.
 • Afstemming van activiteiten met andere organisaties, zoals AHS, samenwerking op het gebied van voordrachten, excursies etc.
 • Verzorgen van een maandelijkse Nieuwsbrief naast periodiek nieuws van de vereniging in TIJDschrift.
 • Onderhouden van de eigen KVN-website.
 • Leden behouden én leden werven met een duidelijk profiel van de vereniging.
Jaarstukken van de Vereniging van Vrienden van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde, c.q. Klokkenvrienden Nederland.

Jaarverslag 2016

Algemeen
De STCN is er in 2016 nog niet in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor het onderbrengen van de SMAT-collectie.
Ledenaantal
. Het verenigingsjaar 2016 begon met een ledental van 357. 17 leden zijn in 2016 uitgeschreven als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen
opzegging. 50 nieuwe leden mochten we verwelkomen. Het verenigingjaar 2017 starten we met 390 leden.
Bestuursontwikkeling
. Het bestuur blijft in 2016 onveranderd met 3 bestuursleden. Gerard van Vonderen voorzitter, Rob de Jong penningmeester en Matthé Petersen secretaris. Extern wordt het bestuur nog ondersteund door Martin van Iersel. Sjoerd Folkers verzorgt voor de KVS de verzending van TIJDschrift. Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op 7 januari en 19 juli 2016.
Het jaarlijks overleg tussen besturen KVS en SMAT/STCN vindt plaats op 1 december 2016. De vergaderingen van de Federatie klokkenvrienden zijn door de KVS bijgewoond op 12 april 2016 en 15 november.
SMAT
. Stukken uit de collectie van de SMAT worden in zo veel mogelijk bruikleen gegeven om deze tijdens de opslagperiode zichtbaar te maken voor het publiek.
Algemene ledenvergadering van 23 april 2016 in Zeist
. Hiervoor wordt verwezen naar het betreffende concept verslag ALV 2016 dat u tegelijk met dit verslag ontvangt. Dit verslag zal op de ALV van 18 april 2017 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
Hans Beelearts van Blokland doet verslag van de restauratie van de van Spanjeklok en Carel Hofland geeft een toelichting over de tijdsperiode en de achtergronden waarin van Spanje zijn klok vervaardigde. De van Spanjeklok wordt in bruikleen overhandigd aan de heer Hofland om in het museum in Zaandam te worden geëxposeerd.
Website
. Koos de Vos heeft een website ontwikkeld voor de KVS. In september is de website: www.klokkenvrienden-nederland.nl operationeel geworden. Alle informatie over de werkgroepen, bijeenkomsten en activiteiten kunt u daar vinden.
Evenementen/bijenkomsten in 2016

19 maart 2016: Comtoisebijeenkomst in Odijk. Het onderwerp is de ontwikkeling van de cartouche wijzerplaat in de periode 1720 tot 1780. Peter Both gaf aan de hand van een diaprojectie hierop een toelichting.
23 april 2016: Algemene ledenvergadering.
22 mei 2016: Presenteert de KVS zich op de Rikketik waar met behulp van daartoe ontwikkelde flyers 6 nieuwe leden zijn ingeschreven.
7 juli 2016: Bezoek aan een verzameling Nederlandse klokken in Bakel. Walther Brouns verzorgt een lezing over klokken uit het stroomgebied van de Maas.
9 juli 2016: Er worden weer nieuwe leden ingeschreven tijdens een presentatie van de KVS op de Rikketik.
6 augustus 2016: Torenuurwerkliefhebbers bezoeken het torenuurwerk van de firma Vos in de Koetserij Het Broeck in Raamsdonk en het torenuurwerk van de Gertrudiskerk in Geertruidenberg.
17 september 2016: Bezoek aan Venema Antiques in Dremt2 oktober 2016 presentatie op de Rikketik met inschrijving van 10 nieuwe leden.
2 oktober 2016: Excursie naar de firma Strydhagen in Nijmegen. Arnold Wegh schetst de ontstaansgeschiedenis van de Firma Strydhagen. Daarna wordt de collectie bezocht.
5 november 2016: Lustrumbijeenkomst van de Comtoisegroep in Odijk. Met circa 80 aanwezigen trok de bijeenkomst veel belangstelling. Dit is hiermee de drukst bezochte bijeenkomst uit het bestaan van de KVS. Peter Both geeft een overzicht van de activiteiten van de Comtoisegroep in de afgelopen 5 jaar. Chris Hooikaas bespreekt een overzicht van verschillende gangsystemen in Comtoiseklokken.
19 november 2016: De eerste bijeenkomst van de werkgroep Elektriek met ruim 35 aanwezigen.

Hilvarenbeek 19 januari 2016, Matthé Petersen namens het KVS bestuur.


Jaarverslag 2017

Algemeen. De STCN is er in 2017 wederom nog niet in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor het onderbrengen van de SMAT-collectie.
Ledenaantal. Het verenigingsjaar 2017 begon met een ledental van 400. 50 leden zijn in 2017 uitgeschreven als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen opzegging. 66 nieuwe leden mochten we verwelkomen. Het verenigingjaar 2018 starten we met 416 leden.
Bestuursontwikkeling. Tijdens de algemene ledenvergadering van18 maart 2017 wordt Martin van Iersel met algemene instemming van de vergadering aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur bestaat dan met 4 bestuursleden uit Gerard van Vonderen voorzitter, Rob de Jong penningmeester, Matthé Petersen secretaris en Martin van Iersel algemeen bestuurslid. Sjoerd Folkers verzorgt voor de KVS de verzending van TIJDschrift.
Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op 18 januari en 16 november 2017.
Het jaarlijks overleg tussen besturen KVS en SMAT/STCN vindt plaats op 26 januari 2017 in Zaandam.
De vergaderingen van de Federatie klokkenvrienden zijn door de KVS bijgewoond op 13 april en 16 november 2017.
VVMNU.
Gedurende het gehele jaar zijn er besprekingen geweest over het samen gaan van de VVMNU en de KVS. Als intermediair is Eric Glasius opgetreden. De besprekingen hebben nog niet tot samenvloeiing geleid.
SMAT. Om stukken uit de collectie van de SMAT zo veel mogelijk zichtbaar te maken is in de maandelijkse nieuwsbrief een rubriek verschenen onder de naam ‘’Uit het depot”. Deze artikelen worden aangeleverd door het bestuurslid van de STCN de heer Hans van den Ende.
Algemene ledenvergadering van 18 maart 2017 in Zeist. Hiervoor wordt verwezen naar het betreffende concept verslag ALV 2017 dat u tegelijk met dit verslag ontvangt. Dit verslag zal op de ALV van 17 maart 2018 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.
Website. Koos de Vos heeft de website: www.klokkenvrienden-nederland.nl gedurende 2017 onderhouden.. actuele informatie over de werkgroepen, bijeenkomsten en activiteiten zijn daar te vinden.
Evenementen/bijenkomsten in 2017
15 januari: KVS staat met een stand op de Rikketik en schrijft weer enkele nieuwe leden in.
21 januari:Eerste bijeenkomst van de Friese Klokkengroep met als spreker Jaap Zeeman. Tevens werd op deze bijeenkomst gezamenlijk bepaald wat de aanwezigen willen en verwachten van de groep. Sjoerd Folkers en Richard de Graaf werpen zich op als kartrekkers.
18 maart:Algemene ledenvergadering met ca. 30 aanwezigen. De voorzitter van de STCN, Marlene Lutgert informeert de aanwezigen over de activiteiten van het afgelopen jaar. Na het officiële gedeelte geeft Hans van den Ende een presentatie over het digitaliseren en toegankelijk maken van het SMAT archief en de SMAT collectie. Michiel van Hees presenteert een aantal voorwerpen uit de SMAT collectie.
25 maart: Bijeenkomst Comtoise groep met meer dan 50 belangstellenden met als onderwerp de 100 jarige innige relatie tussen de comtoiseklok en de Franse haan.
30 april: De KVS staat met een stand op de Rikketik en schrijft weer enkele nieuwe leden in.
6 mei: Bijeenkomst Elektirekgroep met in de ochtend een echte beurs en ’s middags een aantal mooie lezingen.
3 juni: Onder leiding van Tini van Oort bezoeken de torenuurwerk liefhebbers de torenuurwerken van Middelbeers, Waalre en in het Teutenmuseum in Bergeijk. Tijdens een korte wandeling is nog werk van Rietveld te zien met o.a. de Rietveldklok. Een Brabantse lunch wordt gebruikt aan het adres van Gerard van Vonderen en is verzorgd door Marijke van Vonderen en Ora Schueler.
8juli: Leden ontmoeten elkaar op de Rikketik en er worden weer nieuwe leden ingeschreven.
9 juli: De leden van de horlogewerkgroep, Cees Peeters en John Selders ontvangen het eerste exemplaar van deel 4 van de bestandscatalogus uit handen van de voorzitter van de STCN, Marlene Lutgert.
30 september: Tweede bijeenkomst van de Friese Klokkengroep met als spreker Klaes Postuma over het herstel en restauratie van Friese klokbeschilderingen. Henk Houkes stelt middels een gezamelijke discussie de ethiek bij het restaureren van klokken aan de orde.
7 oktober: Bezoek aan de Stichting Oude Tijdwijzer. Niet alle aanmeldingen konden worden gehonoreerd als gevolg van over aanmelding. Bezien wordt of er volgend jaar een reprise kan plaats vinden.
15 oktober: Tijdens de drukst bezochte beursdag van het jaar worden weer nieuwe leden ingeschreven.
28 oktober: Een geslaagde bijeenkomst van de Comtoisegroep die haar eerste lustrum viert. Chris Hooikaas bespreekt de afwijkende slagwerksystemen bij Comtoiseklokkken.
4 november: 13 standhouders uit Nederland, Duitsland en Engeland staan in Zeist op de elektriekbeurs die meer dan 100 bezoekers trekt met een aantrekkelijk aanbod aan uurwerken en onderdelen.
Werkgroepen. Er zijn stappen ondernomen om tot de oprichting te komen van een werkgroep marinechronometers en een werkgroep historische vestzak- en vintage horloges

Hilvarenbeek januari 2017, Matthé Petersen namens het KVS bestuur.


Jaarverlag 2018

Ledenaantal. Het verenigingsjaar 2018 begon met een ledental van 416. Ondanks uitschrijvingen in 2018 als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen opzegging is het ledenaantal als gevolg van 63 nieuwe inschrijvingen opgelopen tot 453 leden. Het verenigingjaar 2019 starten we met 453 leden.
Bestuursontwikkeling. In 2018 hebben er geen mutaties plaats gevonden in de bestuurssamenstelling.
Het bestuur bestaat met 4 bestuursleden uit Gerard van Vonderen voorzitter, Rob de Jong penningmeester, Matthé Petersen secretaris en Martin van Iersel algemeen bestuurslid. Sjoerd Folkers verzorgt o.a. voor de KVS de verzending van TIJDschrift. Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op:
27 januari en 18 juli 2018. De vergadering van de Fed. Klokkenvrienden is door de KVS bijgewoond op 12 april 2018.
VVMNU. Er zijn in 2018 besprekingen geweest over het samen gaan van de VVMNU en de KVS. Op 4 september vindt er een bijzondere algemene ledenvergadering plaats waarin het bestuur groen licht krijgt om tot een fusie te komen. Een notaris heeft concept statuten opgesteld evenals de akte van fusie waarin ook het opheffen van de oude verenigingen VVMNU en KVS wordt geregeld. De besprekingen hebben niet tot samenvloeiing geleid. Op 24 november 2018 wordt bij besluit van de algemene ledenvergadering van de VVMNU de vereniging opgeheven.
Nieuwe vereniging. Op 1 december vindt er een bijzondere algemene ledenvergadering van de KVS plaats om tot een zodanige statutenwijziging voor de KVS te komen waardoor een nieuwe naam Klokkenvrienden Nederland (KVN) en een bredere doelstelling mogelijk gemaakt wordt. Omdat op 1 december het vereiste quorum niet werd gehaald heeft op 15 december een tweede vergadering plaats gevonden. Als gevolg van een procedurefout konden de nieuwe statuten niet worden vastgesteld. Er is een commissie samengesteld, bestaande uit Erik Glasius, Lukas Warnaars, Carel Meddens en Karel Waasdorp, die nieuwe statuten zal voorbereiden.
Evenementen/bijenkomsten in 2018.
10 februari: Bezoek aan het rijksmuseum Boerhaave in samenwerking met de AHS
17 februari: Friese Klokkengroep houdt een bijeenkomst “Bring and Discus”
17 maart: Algemene ledenvergadering met een lezing door Luc Rombouts over luidklokken en speelwerken.
24 maart: Comtoisebijeenkomst in Odijk.
28 april: Een bezoek aan de firma Strydhagen
12 mei: Elektriekbeurs in Zeist met ’s-middags een lezing door Laurens Beerendonk over TN klokken
26 juli: Is er overleg tussen de STCN en de KVS
4 september: Buitengewone ledenvergeadering om te besluiten tot fusie met de VVMNU.
8 september: De Comtoisegroep brengt een bezoek aan het comtoisemuseum in Dȕsseldorf.
6 oktober: Presentatie van het boek “Live and Work of Nicolas Hanet” door Ben Hordijk.
20 oktober: Herfstbijeenkomst van de Friese Klokkengroep in Joure met 65 belangstellenden Richard de Graaf vertelt over de restauratie van de Ype Jansklok in het Poptaslot. Sjoerd Folkers vertelt over de samenwerking met het dorpsarchief van Grou
27 oktober: Comtoisebijeenkomst in Odijk met 60 leden Het thema is: hoe ver ga je met restaureren?
3 november: Elektriekbeurs in Zeist met ’s-middags een lezing door Bas Hodzelmans met als thema: “Slingers dwingen” en Eigbert de Jongh met als thema: “Spoelen, contacten en diodes”.
1 december en 15 december: Buitengewone ledenvergaderingen om tot statutenwijziging te komen.
Algemeen. De STCN is er in 2018 wederom nog niet in geslaagd een geschikte locatie te vindenvoor het onderbrengen van de SMAT-collectie.

Hilvarenbeek februari 2019, Matthé Petersen namens het KVS bestuur.


Jaarverslag 2019

Ledenaantal. Het verenigingsjaar 2019 begon met een ledental van 453. Ondanks uitschrijvingen in 2019, als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen opzegging, is het ledenaantal als gevolg van 71 nieuwe inschrijvingen opgelopen tot 524 leden.
Het verenigingjaar 2020 starten we met 524 leden.

Bestuursontwikkeling. In 2019 is Harry Prenen door de algemene ledenvergadering gekozen als nieuw bestuurslid. Het bestuur bestaat met 5 bestuursleden uit Gerard van Vonderen, voorzitter, Rob de Jong, penningmeester, Matthé Petersen, secretaris en Martin van Iersel en Harry Prenen als algemeen bestuurslid.
Sjoerd Folkers verzorgde o.a. voor de KVN de verzending van TIJDschrift.
Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op 18 april en 1 november 2019.
De vergadering van de Federatie Klokkenvrienden is door de KVN bijgewoond op 20 januari en 28 april 2019.

VVMNU. Nadat in 2018 de VVMNU heeft opgehouden te bestaan, heeft een aantal leden van de VVMNU zich aangemeld als nieuw lid van de KVN. De financiële afwikkeling van de vrienden VVMNU is door Cees Tishauer verzorgd en de gelden zijn in het najaar aan het Museum Zaanse Tijd overgemaakt. Juridisch is de vereniging in december 2019 geliquideerd.

Nieuwe vereniging. Op 3 april 2019 zijn de statuten van de vereniging gewijzigd. In de nieuwe statuten is de doelstelling van de vereniging verbreed, zodat ook andere collectiebeheerders dan de SMAT van de diensten van de vereniging gebruik kunnen maken. De naam van de vereniging is veranderd van Klokkenvrienden van de SMAT (KVS) in Klokkenvrienden Nederland (KVN).
Op 11 juni 2019 zijn in het belang van het behoud van de ANBI status de statuten nogmaals aangepast.

Evenementen/bijeenkomsten in 2019. In 2019 was de KVN aanwezig met een stand op de beurzen van de Rikketik om daarmee voor de leden persoonlijk aanspreekbaar te zijn. De stand werd bezet door de voorzitter Gerard van Vonderen, die op elke beurs een aantal mensen wist te animeren om lid te worden van de KVN.
Matthé Petersen heeft namens de KVN een basiscursus uurwerktechniek gegeven ten behoeve van de vrijwilligers van het museum Klok & Peel in Asten. Leden van de KVN konden ook mee doen met de cursus.
De KVN heeft postzegels laten maken met daarop afgebeeld de Van Spanjeklok uit de verzameling van de SMAT.
Regelmatig zijn e-mails beantwoord van niet-leden, die de KVN weten te vinden met vragen.
Vanaf 28 maart hebben leden van de KVN op vertoon van de ledenkaart gratis toegang tot het Museum Zaanse Tijd en het museum in Joure.
Er is in 2019 tien maal een nieuwsbrief aan de leden getuurd met daarin o.a. een waardevolle bijdrage van Hans van den Ende uit de collectie van de SMAT en Carel Hofland over de collectie van het Museum Zaanse Tijd.

Activiteiten:
Dinsdag 26 februari 2019: Veilinghuis de Jager in Goes
Zaterdag 2 maart 2019: Onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na de pauze houdt Carel Hofland een lezing over het ontstaan van de Zaanse klok juist op die plaats en in die tijd.
Zaterdag 23 maart 2019: De Friese klokkengroep Woudenbergseweg 44 Zeist Aanvang: 11.00 uur
Zaterdag 30 maart 2019: De Comtoisegroep.
Dinsdag 23 april 2019: Bezoek aan het depot van het museum Klok en Peel in Assen en Toine Daelmans in Stiphout.
Zaterdag 18 mei 2019: 5e internationale elektrische klokkenbeurs
Donderdag 31 oktober 2019: Bezoek aan het depot van het museum Klok en Peel in Assen en Toine Daelmans in Stiphout.
Zaterdag 2 november 2019: Elektriekbeurs met ’s-middags een lezing
Zaterdag 2 november 2019: Bijeenkomst Comtoisegroep
Zaterdag 9 november 2019: Samen met de AHS een bijeenkomst over de klokkenmakers familie de Beefe.
Zaterdag 16 november 2019: Bijeenkomst Friese klokkengroep
Zaterdag 23 november 2019: Een afvaardiging van bestuur is aanwezig bij de ontvangst van klokkenvrienden in Museum Zaanse Tijd.

Hilvarenbeek, februari 2020

Matthé Petersen namens het KVN bestuur


De financiële jaarstukken 2020 en begroting 2021 vindt u onder de volgende links:

Balans en resultatenrekening 2020 KVN.pdf

Toelichting 2020 Vereniging Klokkenvrienden (KVN).pdf

Toelichting op Resultatenrekening 2016 en begroting 2017

Contributies -362 (v.j. 366) leden hebben het volle bedrag van € 35 betaald, 5 leden hebben een deelbetaling gedaan van in totaal € 111,50.
Begin 2017 heeft de vereniging 399 (v.j. 359) leden. Voor de begroting 2017 wordt vooralsnog gerekend met een aantal betalende leden van 390.
Diverse opbrengsten. Dit betreft de opbrengst van verkoop catalogi op de Rikketik.
Secretariaat en administratie. Hieronder zijn opgenomen de bankkosten, kosten verzenden facturen, kosten papier, inkt, telefoon etc.
Bestuurskosten. Hieronder zijn opgenomen kosten vergaderzaal, reiskosten bestuurders etc.
Werkgroepen. Hieronder zijn opgenomen de kosten van de Comtoise werkgroep en de werkgroep Elektriek. In 2017 komt daar de Werkgroep Friese klokken bij.
Excursies. Dit betreft het nadelig resultaat van de excursies naar Jan Fimerius, Raamsdonk-Geertruidenberg, Venema Antiek en Strydhagen.
Publiciteit .De betreft de kosten met betrekking tot ledenwerving op de Rikketik (tafel huur, flyers, spandoek etc.) en het maken van visite kaartjes en een website.
Klokkenfonds. In 2016 is 362 x € 5 = € 1.810 plus donaties € 91 = € 1.901 gedoteerd. In 2017: 390 x € 5 = € 1.950 plus donaties € 50 = € 2.000.

Toelichting op Resultatenrekening 2017 en begroting 2018.

Contributies -408 (v.j. 362) leden hebben het volle bedrag van € 35 betaald, 6 leden hebben een deelbetaling gedaan van in totaal € 105.Begin 2018 heeft de vereniging 423 (v.j. 399) leden. Voor de begroting 2018 wordt vooralsnog gerekend met een aantal betalende leden van 400.
Diverse opbrengsten. Dit betreft de opbrengst van verkoop catalogi op de Rikketik.
Secretariaat en administratie. Hieronder zijn opgenomen de bankkosten, kosten verzenden facturen, kosten papier, inkt, telefoon etc.
Bestuurskosten. Hieronder zijn opgenomen kosten vergaderzaal, reiskosten bestuurders etc.
Werkgroepen. Hieronder zijn opgenomen de kosten van de werkgroepen Comtoises, Elektriek en Friese klokken.
Excursies. Dit betreft het voordelig resultaat van de excursies Dagje Brabant en Edam.
Publiciteit. Dit betreft de kosten met betrekking tot ledenwerving op de Rikketik (tafel huur, flyers, spandoek etc.) en het maken van visite kaartjes en een website.
Klokkenfonds In 2017 is 408 x € 5 = € 2.040 plus donaties € 136 = € 2.176 gedoteerd. In 2018: 400 x € 5 = € 2.000 plus donaties € 100 = € 2.100.

Toelichting op Resultatenrekening 2018 en begroting 2019

Contributies. -440 (v.j. 408) leden hebben het volle bedrag van € 35 betaald, een lid heeft een deelbetaling gedaan van € 17,50. Begin 2019 heeft de vereniging 465 (v.j. 423) leden. Voor de begroting 2019 wordt vooralsnog gerekend met een aantal betalende leden van 450.
Bestuur, secretariaat en administratie. Hieronder zijn opgenomen kosten vergaderzaal, reiskosten bestuurders , bankkosten, kosten verzenden facturen, kosten ledenpas, papier, inkt, telefoon etc. Te weten:
-Kosten vergaderzaal (jaarvergadering en tweemaal ALV)                                        €         699,00
-Ledenpas                                                                                                                                 €         843,37
-Bankkosten                                                                                                                             €          162,00
-Reiskosten (á € 0,19 per km)                                                                                               €        488,60
-Website                                                                                                                                     €           55,37
-Administratie                                                                                                                          €           25,00
-Bloemen voor lief en leed                                                                                                    €           83,87
Totaal                                                                                                                                           €       2.357,21

Werkgroepen. Hieronder zijn opgenomen de kosten van de werkgroepen:
-Comtoises                                                                                                                               €        1061,60
-Elektriek                                                                                                                                   €         730,22
-Friese klokken                                                                                                                         €     1.048,00
Totaal                                                                                                                                           €     2.839,82

                                                                                                                                                  
Excursies. Dit betreft het nadelig resultaat van de excursies Museum Boerhaave en Strydhagen.
Publiciteit. Dit betreft de kosten met betrekking tot ledenwerving op de Rikketik.
Klokkenfonds. In 2018 is 440 x € 5 = € 2.200 plus donaties € 121 = € 2.321 gedoteerd. In 2019: 450 x € 5 = € 2.250 plus donaties € 100 = € 2.350.


Toelichting op Resultatenrekening 2019 en begroting 2020

Contributies
504 (v.j. 440) leden hebben het volle bedrag van € 35 betaald. Begin 2020 heeft de vereniging 525 (v.j. 465) leden. Voor de begroting 2020 wordt vooralsnog gerekend met een aantal betalende leden van 525.

Bestuur, secretariaat en administratie
Hieronder zijn opgenomen kosten vergaderzaal, reiskosten bestuurders , bankkosten, kosten verzenden facturen, kosten ledenpas, papier, inkt, telefoon etc. Te weten:
-Kosten ALV                                 € 343,80
-Ledenpas                                     € 947,43
-Bankkosten                                 € 160,50
-Reiskosten (á € 0,19 per km) € 330,03
-Website                                          € 48,12
-Administratie                               € 25,00
Totaal                                           € 1.854,88

Werkgroepen
Hieronder zijn opgenomen de kosten van de werkgroepen:
-Comtoises                                    € 836,32
-Elektriek                                         € 917,12
-Friese klokken                           € 1.155,00
Totaal                                          € 2.908,44   

Excursies
Dit betreft het nadelig resultaat van de twee excursies naar Museum Klok en Peel in Asten en het bezoek