De KVS is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Giften kunnen extra voordelig worden afgetrokken bij de belastingaangifte. Giften, schenkingen of de opbrengsten daarvan, worden gebruikt voor het ondersteunen van het doel van de KVS, met name het beheren, beschrijven en uitbreiden van de SMAT-collectie. Daarnaast worden de bijdragen gebruikt voor het organiseren van bijeenkomsten voor de leden, zoals lezingen, voordrachten en studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen.


Hieronder staat de volgende ANBI-informatie:

* Verenigingsgegevens

* Beleidsplan

* Financiële jaarstukken (nog in bewerking)Verenigingsgegevens

Naam: Vereniging Klokkenvrienden SMAT (KVS)

Fiscaal nummer: 815676530

Postadres: Vendellaan 17, 5081 RX Hilvarenbeek

Doelstelling: Volgens artikel 3 van de statuten is het doel van de KVS om “de bloei van de SMAT te bevorderen”. Ze wil dat bereiken door de bekendheid van de SMAT-collectie te vergroten, het stimuleren en ondersteunen van publicaties, het financieel en/of anderszins bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van (de collecties van) de SMAT. Bovendien wil de KVS een ontmoetingsplek vormen van verzamelaars en liefhebbers van oude uurwerken. Daartoe organiseert de KVS bijeenkomsten voor haar leden, zoals lezingen, excursies, voordrachten en klokkenreizen. Tevens studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen. (Overgenomen uit beleidsplan KlokkenVrienden SMAT dd 8-11-2013.)

Hoofdlijnen van het beleidsplan: Uit de doelstelling is af te leiden dat de KVS zich richt op twee doelgroepen: de SMAT-collectie en de eigen leden. Voor beide doelgroepen is het van belang, dat de KVS zich richt op de “buitenwereld” om zichzelf te profileren en te onderscheiden. Graag wil de KVS samenwerken door het met de SMAT opzetten van concrete projecten, zoals de restauratie van een object, het maken en/of stimuleren van publicaties m.b.t. de SMAT-collectie, het opzetten van wisseltentoonstellingen. Voor haar eigen leden organiseert en/of faciliteert de KVS activiteiten zoals voordrachten, excursies en themabijeenkomsten. Dit in samenwerking of overleg met andere organisaties, die deelnemen aan de Federatie Klokkenvrienden.

Bestuurders: Het bestuur bestaat statutair uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden.

Voorzitter is G.J. van Vonderen, secretaris is M. Petersen, penningmeester is R. de Jong, leden zijn M. van Iersel en H. Prenen.

Beloningsbeleid: De KVS heeft geen personeel in dienst, het bestuur ontvangt geen vacatiegeld.


Hieronder de "gezichten" van de bestuursleden
Gerard van Vonderen, voorzitter (gjvanvonderen@kpnmail.nl)
Matthé Petersen, secretaris (mpetersen@mpetersen.nl)
Rob de Jong, penningmeester (robdejong4053@outlook.com)
Martin van Iersel, lid (martinvaniersel@icloud.com)
Hatty Prenen, lid (harry@prenen.nl)


Beleidsplan Klokkenvrienden SMAT (KVS)

Inleiding

In 1903 werd de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde (SMAT) opgericht. Het doel was (en is nog steeds) het behoud en het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed op het gebied van uurwerken en tijdmeetkunde. In de loop der jaren verwierf de SMAT een aanzienlijke collectie horloges en klokken. Deze kon aanvankelijk worden ondergebracht in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daarna in Utrecht en ten slotte in 1978 in het Nederlands Goud- Zilver- en Klokkenmuseum in Schoonhoven.

Klokkenvrienden SMAT (KVS)

Acht jaar na de verhuizing naar Schoonhoven, in 1986, vond de oprichting plaats van de “Vereniging van Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven (KVS)”. Eigenlijk was het een vereniging van vrienden van de klokken van de SMAT in Schoonhoven. Het zijn immers de klokken die ons binden. Toen het museum in Schoonhoven in 2011 besloot zich verder alleen te richten op zilver en niet langer op de tijdmeetkundige collectie, besloot de KVS daarom haar naam te wijzigen in “Vereniging van Vrienden van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde”, kortweg “Klokkenvrienden SMAT”. De afkorting bleef KVS.

Eind 2012 werd de collectie van de SMAT uit het Schoonhovens museum gehaald en elders ondergebracht, deels in bruikleen aan andere openbare collecties, deels in depot.

Intussen was een samenwerking tot stand gebracht tussen het bestuur van de SMAT en het bestuur van de Stichting Museum van het Nederlandse Uurwerk (SMNU) aan de Zaanse Schans waaruit de Stichting Tijdmeetkundige Collectie Nederland (STCN) is ontstaan. Ook andere Nederlandse collecties op tijdmeetkundig gebied sloten zich aan bij deze nieuwe stichting die de mogelijkheden onderzoekt voor een nieuw Tijdmuseum. Het SMAT bestuur is opgenomen in het STCN bestuur, waardoor de relatie van de Klokkenvrienden met de oorspronkelijke SMAT - collectie nu via dit overkoepelend STCN bestuur verloopt.

Doel KVS

Volgens artikel 3 van de statuten is het doel van de KVS tweeledig. Voorop staat de bloei van de SMAT bevorderen. Ze wil dat bereiken door de bekendheid van de SMAT en haar collectie te vergroten, onder meer door middel van het stimuleren en ondersteunen van publicaties, en het financieel en/of anderszins bijdragen aan de instandhouding en uitbreiding van de collectie van de SMAT.

Verder wil de KVS een ontmoetingsplek vormen van verzamelaars en liefhebbers van oude uurwerken. Daartoe organiseert de KVS bijeenkomsten voor haar leden, zoals lezingen, excursies en klokkenreizen, maar ook studiebijeenkomsten over klokken, horloges en uurwerken in het algemeen.

Omgeving KVS

De KVS is aangesloten bij de Federatie Klokkenvrienden. De Federatie is een samenwerkingsverband tussen verenigingen en organisaties die zich bezighouden met klokken en horloges. Tot de Federatie behoren behalve de KVS:

*Vereniging Vrienden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk (Vrienden MNU)

* Dutch Section Antiquarian Horological Society (AHS)

* Sectie Uurwerkherstellers Nederlandse Juweliers- en Uurwerkersbranche (NJU)

* Stichting tot behoud van het Torenuurwerk (SBT).

Het bestuur van de Federatie wordt gevormd door bestuursvertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Alle genoemde organisaties zien we als partners van de KVS. Het zijn immers de uurwerken die ons binden. De Federatie geeft 4x per jaar het uurwerkenmagazine “TIJDschrift” uit. Naast artikelen over uurwerken en tijdmeetkunde bevat deze uitgave ook het “verenigingsnieuws” van de aangesloten organisaties. Elke organisatie draagt financieel bij aan de kosten van TIJDschrift.Op de website van de Federatie heeft de KVS een eigen pagina.

Uitgangspunten beleid

 • De samenwerking met de STCN staat centraal en is optimaal.
 • KVS en STCN hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid bij het bepalen van prioriteiten en activiteiten, maar stemmen indien nodig met elkaar af.
 • KVS heeft haar eigen verantwoordelijkheid voor haar financieel beleid.
 • Er is een open, transparante en eenvoudige structuur van de “klokkenwereld” in Nederland.
 • Belangrijk uitgangspunt voor het huidige beleid is, dat er geen “gezicht” naar buiten is zolang de oorspronkelijke SMAT- collectie grotendeels in depot staat.
 • De “band” met de leden is optimaal.

Uitwerking beleid

De KVS heeft volgens haar doelstelling twee speerpunten: enerzijds de SMAT- collectie die in bruikleen is gegeven aan de STCN en sinds 2012 grotendeels is opgeslagen; anderzijds het belang van haar eigen leden. Beide speerpunten hebben er belang bij dat de KVS zichzelf profileert en onderscheidt.

Uitwerking beleid ten aanzien van de SMAT-collectie en de STCN

 • De KVS zal zich inzetten om een optimale relatie te onderhouden met het bestuur van de STCN op basis van wederzijds vertrouwen dat wordt gewonnen door samen te werken aan concrete projecten. Te denken valt aan:
 • Het opzetten van wisseltentoonstellingen
 • het maken van en/of stimuleren van publicaties m.b.t. de tijdmeetkundige collectie
 • het bijdragen aan tentoonstellingen
 • de restauratie van een object.
 • Een goede informatie-uitwisseling en goede contacten zullen worden onderhouden tussen de Vriendenvereniging en het STCN-bestuur.
 • De KVS zal projecten financieel blijven ondersteunen. Het kapitaal van de KVS wordt bijeengebracht door de leden en uit dat kapitaal wordt het Klokkenfonds gevormd. De voorgedragen projecten op het gebied van ons cultureel erfgoed, worden uit dit Klokkenfonds ondersteunt.
 • We bezinnen ons op de vraag hoeveel er minimaal in kas moet worden gehouden om de continuïteit van de vereniging en haar doelstellingen te garanderen en we houden ons aan de procedure voor financiële ondersteuning van projecten.
 • Alle verzoeken aan de KVS om financieel bij te dragen t.b.v. het verwerven en onderhouden van uurwerken, alsmede verzoeken dito bij te dragen aan publicaties worden binnen het KVS-bestuur besproken. Het bestuur kan voorwaarden stellen en grenzen aangeven met het oog op de genoemde continuïteit van de vereniging. We streven in eerste instantie naar gezamenlijke projecten, waaraan de KVS een bijdrage kan leveren.
 • De KVS draagt niet bij in structurele kosten van de STCN, zoals bijvoorbeeld eventuele exploitatietekorten.
 • Het belang van “profilering” delen we met de STCN nu er geen “gezicht naar buiten meer is door het in depot staan van het overgrote deel van de collectie. Waarvan wordt je lid als Vriend van de oorspronkelijke SMAT -collectie?

Uitwerking beleid ten behoeve van de leden

De KVS blijft zich voortdurend bezinnen op de vraag wat ze haar leden heeft te bieden naast de “Vriendschap met de oorspronkelijke SMAT-collectie”. Mogelijkheden zijn:

 • Gratis toegang tot het “Zaanse klokkenmuseum”.
 • Voor Leden/Door-leden voordeel uitwerken.
 • Activiteiten voor eigen leden organiseren en/of faciliteren.
 • Open te staan voor verzoeken tot instandhouding van bijzondere voorwerpen van tijdmeetkundige aard uit andere collecties.
 • Afstemming van activiteiten met andere organisaties, zoals AHS, samenwerking op het gebied van voordrachten, excursies etc.
 • Verzorgen van een maandelijkse Nieuwsbrief naast periodiek nieuws van de vereniging in TIJDschrift.
 • Onderhouden van de eigen KVS-website.
 • Leden behouden én leden werven met een duidelijk profiel van de vereniging.

Financiële jaarstukken van de Vereniging van Vrienden van de Stichting Museum en Archief van Tijdmeetkunde