informatie over de algemene ledenvergaderingen


Bijzondere algemene ledenvergadering 23 maart 10.45 uur in Zeist.

Op 23 maart om 10.45 uur wordt er, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Friese klokkengroep, een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden.

Deze vergadering vindt plaats in één van de zalen van de Oosterkerk, Woudenbergseweg 44 3701 BC in Zeist.

Agendapunt op deze vergadering is het vaststellen van de vernieuwde statuten van de verenging. Op de jaarvergadering op 2 maart j.l. zijn de nieuwe statuten gepresenteerd. Een commissie bestaande uit de leden Erik Glasius, Karel Waasdorp en Carel Meddens hebben de bestaande statuten aangepast en aan de leden gepresenteerd (zie de e-mail van 22 februari 2019). Omdat tijdens de jaarvergadering niet het vereiste quorum van 2/3 van het ledenaantal in de vergadering aanwezig was kon er niet over de statutenwijziging worden gestemd. De voltallige vergadering was het wel eens met de aanpassingen.

De leden van de KVS zijn van harte uitgenodigd om deze bijzondere ledenvergadering bij te wonen.


De agenda luidt:

Aanvang 10.45u.

1         Opening door de voorzitter
2        Ingekomen stukken en mededelingen
3        Notulen vergadering 2 maart
4        Stemming statutenwijziging
5        Rondvraag
6        Sluiting

Met vriendelijke groet,

Uw bestuur.


De laatste jaarvergadering van de KVS werd gehouden op 2 maart 2019.


Op 18 maart werd in Zeist de jaarvergadering 2017 gehouden.

Een korte impressie.

26 leden waren aanwezig. Positief was de aanwezigheid van het voltallige bestuur van de STCN, de beheerder van de SMAT-collectie. Daardoor kon er veel informatie uitgewisseld worden. Marleen Lutgert, de STCN-voorzitter praatte ons bij over de vorderingen, die er zijn met betrekking tot een op te richten TIJD-Museum. Bestuurslid Hans van den Ende vertelde over de inventarisatie en digitalisering van de SMAT-collectie en Michiel van Hees idem over het SMAT-depot. Michiel bracht zelfs een zeldzaam 16e eeuws doosuurwerk uit de SMAT-collectie mee.

Maar uiteraard werd er ook huishoudelijk vergaderd. Er werd zelfs een vierde KVS-bestuurslid gekozen, te weten Martin van Iersel.

Duidelijk werd, dat de KVS, als vriend en ondersteuner van de SMAT-collectie, de energie niet alleen moet steken in de SMAT-collectie. Zeker zo belangrijk is het faciliteren van de eigen leden met inhoudelijke bijeenkomsten en excursies. Want daarmee houd je een vereniging levend en groeiend. En een bloeiende KVS is weer van belang voor de SMAT-collectie. Het mes snijdt aan twee kanten.

Hieronder enkele foto's van de bijeenkomst. Een ervan laat het nu vierkoppige KVS-bestuur zien.
Stukken voor de algemene ledenvergadering KVS van 18 maart 2017Agenda algemene ledenvergadering 18 maart 2017

 • opening door de voorzitter
 • vaststellen agenda
 • mededelingen en ingekomen stukken
 • verslag van de algemene ledenvergadering van 23 april 2016
 • jaarverslag 2016 secretaris
 • jaarverslag 2016 penningmeester
 • verslag kascommissie
 • decharge bestuur
 • bestuurssamenstelling
 • website (www.klokkenvrienden-nederland.nl)
 • lening SMAT
 • activiteitenprogramma
 • rondvraag
 • sluiting


Overig programma: Michiel van Hees presenteert een aantal bijzondere zaken uit de SMAT collectie die tot het laatst in Schoonhoven hebben gelegen en Hans van den Ende vertelt over de voortgang van het digitaliseringsproces van het SMAT archief en de SMAT collectie. Voorbeelden hiervan vind u in onze maandelijkse Nieuwsbrief. Marlene Lutgert, voorzitter van de STCN, zal u tijdens de vergadering informeren over de activiteiten van STCN van het afgelopen jaar.Verslag Algemene Leden Vergadering 23 april 2016


1.           Opening door de voorzitter

               Aanwezig: 28 leden

Afwezig met bericht van verhindering: Johan Horst, Wim Rademaker en John Oldebeuving.

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom  en stelt vast dat er leven zit in de vereniging.  De KVS gaat inzetten op toename van het ledenaantal mede om TIJDschrift betaalbaar te houden.. Acties hiervoor zijn het verspreiden van wervende Flyers op een KVS-stand op de aanstaande Rikketik en verspreiden via restaurateurs, klokkenwinkels en handelaren in ons ledenbestand en verspreiding via musea die klokken in de collectie hebben. Naar aanleiding van ons medeleven bij het overlijden van ons lid Hans de Zeeuw is van familie de Zeeuw een bedankbrief ontvangen.

2.           Vaststellen agenda:

 • De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3.           Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2014
               Sjoerd Folkers ziet zijn naam graag goed gespeld.

Er zijn geen verdere opmerking waarmee het verslag door de vergadering wordt goed gekeurd.

4.           Jaarverslag 2015

Koos de Vos spreekt zijn waardering uit over het nieuwe bestuur van de KVS en vraagt zich af van wie we nu nog vrienden zijn nu de bestuurstaken van de SMAT zijn over gedragen aan de STCN.

Hans van den Ende zegt dat het bestuur van de STCN bestaat uit collectie beheerders van uurwerken waaronder bestuursleden van de SMAT en het MNU. De collectie van de SMAT is tijdelijk thuisloos maar zeker 25 belangrijke stukken uit de collectie van de SMAT zijn door bruikleen zichtbaar gemaakt. De samenwerking van de SMAT en de Stichting MNU is geïntensiveerd.  Er wordt gezocht naar nieuwe ideeën om de collectie van de SMAT in de overbruggingsperiode meer zichtbaar te maken door bruiklenen en internet. De STCN heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuw tijdmuseum. De ontwikkelingen verlopen moeizaam als gevolg van trage ambtelijke molens.

Harre Kayen vraagt zich af wat er met de financiële middelen van de SMAT is gebeurd.

Hans Beelaerts van Blokland stelt voor om de verenigingsstructuur in TIJDschrift te plaatsen omdat onduidelijkheid ten koste kan gaan van het ledenaantal. Eric Glasius merkt op dat dit in het verleden al is gedaan maar dat wijzigingen hierin alsnog gepubliceerd kunnen worden.

Sjoerd Folkers ziet graag een financieel verslag van de SMAT. Omdat de SMAT de anbi-status heeft is zij gehouden deze informatie te verstrekken.

De SMAT en het MNU zijn geen lid meer van de Federatie Klokkenvrienden.

5.           Resultatenrekening 2015 en balans per 31 december 2015

 • De penningmeester licht de resultatenrekening toe. Er zijn geen op- of aanmerkingen.


6.           Verslag kascontrolecommissie.

 • Börre van Nievelt doet verslag namens de kascommissie die op 6 april 2016 om 9.30 uur de financiële stukken van de KVS heeft gecontroleerd.
 • De kascontrolecommissie was zeer tevreden en komt tot de conclusie dat de stukken een getrouw beeld geven van de financiële positie van de KVS. De kascommissie beveelt de vergadering aan de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7.           Voor volgend jaar dient zich een nieuwe kascommissie aan:

 • Hans van den IJssel
 • Martin van Iersel
 • Mevr. Schueler (reserve)

8.           Décharge bestuur .

               De vergadering verleent middels een applaus het bestuur decharge.

9.           Bestuurssamenstelling.

 • Het bestuur bestaat uit:
 • Gerard van Vonderen (voorzitter)
 • Rob de Jong (penningmeester)
 • Matthé Petersen (secretaris)
 • Omdat het bestuur statutair moet bestaan uit 5 bestuursleden zijn we nog op zoek naar 2 personen die het bestuur willen versterken. Ter vergadering dienen zich helaas geen kandidaten aan.

10.         Lening SMAT omzetting in schenking

Omdat de kosten voor de catalogus van Engelse horloge uitstegen boven de € 3000,= die het bestuur zonder toestemming van de leden mag uitkeren is het meerdere als lening verstrekt.

Koos de Vos vraagt aan wie de KVS schenkt nu de STCN de bestuurstaken van de SMAT  waarneemt. Rob de Jong antwoord dat de schenking ten goede komt aan een tastbare catalogus die door de SMAT wordt uitgegeven.

Harre Kayen vraagt zich af of de KVS moet schenken aan een doel dat verliesgevend is. 

Eric Glasius antwoord dat het één van de taken van de SMAT is om te beschrijven wat de inhoud is van de collectie.

Martin van Iersel vraagt of er nog wel geld gestoken moet worden in deel  4 van de horloge catalogus.  Michiel van Hees merkt op dat we als commitment naar de vrijwilligers die de catalogus hebben samengesteld deze mensen niet teleur kunnen stellen.

De STCN moet eerst voorleggen wat de toekomst biedt zodat de KVS weet waaraan wordt betaald.  Aan de STCN zal worden gevraagd wat de financiële positie is van de SMAT.

De vergadering stelt voor de lening niet om te zetten in een kwijtschelding en het agendapint aan te houden tot de eerstvolgende ledenvergadering.

11.         Activiteitenprogramma

Donderdag 7 juli is er een bezoek in Bakel  voor het bezichtigen..n van Maaslandse klokken en een lezing daarover.

6 augustus Geertruidenberg

17 september Venema antiek

5 november eerste lustrum comtoisegroep

12.         Rondvraag

Lukas Warnaars vraagt zich af wie de vrienden van het Tijdmuseum zijn.

Gerard van Vonderen stelt voor dit antwoord aan de STCN over te laten.

Michiel van Hees geeft aan dat deze vrienden worden genoemd om beter naar buiten te kunnen treden.

Loek Romeijn vraagt waarom er niet wordt gereageerd als mensen een schenking doen.

Michiel van Hees zegt toe dit alsnog te zullen afhandelen.

13.         Sluiting

               De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering.

Jaarverslag 2016


Algemeen

De STCN is er in 2016 nog niet in geslaagd een geschikte locatie te vinden voor het onderbrengen van de SMAT-collectie.

Ledenaantal

Het verenigingsjaar 2016 begon met een ledental van 357. 17  leden zijn in 2016 uitgeschreven als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen opzegging. 50 nieuwe leden mochten we verwelkomen. Het verenigingjaar 2017 starten we met 390 leden.

Bestuursontwikkeling

Het bestuur blijft in 2016 onveranderd met 3 bestuursleden. Gerard van Vonderen voorzitter, Rob de Jong penningmeester en Matthé Petersen secretaris. Extern wordt het bestuur nog ondersteund door Martin van Iersel. Sjoerd Folkers verzorgt voor de KVS de verzending van TIJDschrift. Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op 7 januari en 19 juli 2016. Het jaarlijks overleg tussen besturen KVS en SMAT/STCN vond plaats op 1 december 2016. De vergaderingen van de Federatie klokkenvrienden zijn door de KVS bijgewoond op 12 april en 15 november.

SMAT

Stukken uit de collectie van de SMAT worden in zo veel mogelijk bruikleen gegeven om deze tijdens de opslagperiode zichtbaar te maken voor het publiek.

Algemene ledenvergadering van 23 april 2016 in Zeist

Hiervoor wordt verwezen naar het betreffende concept verslag ALV 2016 dat u tegelijk met dit verslag ontvangt. Dit verslag zal op de ALV van 18 april 2017 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd. Hans Beelearts van Blokland doet verslag van de restauratie van de van Spanjeklok en Carel Hofland geeft een toelichting over de tijdsperiode en de achtergronden waarin van Spanje zijn klok vervaardigde. De van Spanjeklok wordt in bruikleen overhandigd aan de heer Hofland om in het museum in Zaandam te worden geëxposeerd.

Website

Koos de Vos heeft een website ontwikkeld voor de KVS. In september is de website: www.klokkenvrienden-nederland.nl operationeel geworden. Alle informatie over de werkgroepen, bijeenkomsten en activiteiten kunt u daar vinden.

Evenementen/bijenkomsten in 2016

* 19 maart 2016 Comtoisebijeenkomst in Odijk. Het onderwerp is de ontwikkeling van de cartouche wijzerplaat in de periode 1720 tot 1780. Peter Both gaf aan de hand van een diaprojectie hierop een toelichting.

* 23 april 2016 Algemene ledenvergadering.

* 22 mei 2016 presenteert de KVS zich op de Rikketik waar met behulp van daartoe ontwikkelde flyers 6 nieuwe leden zijn ingeschreven.

* 7 juli 2016 bezoek aan een verzameling Nederlandse klokken in Bakel. Walther Brouns verzorgt een lezing over klokken uit het stroomgebied van de Maas.

* 9 juli 2016 Er worden weer nieuwe leden ingeschreven tijdens een presentatie van de KVS op de Rikketik.

* 6 augustus 2016 Torenuurwerkliefhebbers bezoeken het torenuurwerk van de firma Vos in de Koetserij Het Broeck in Raamsdonk en het torenuurwerk van de Gertrudiskerk in Geertruidenberg.

* 17 september 2016 bezoek aan Venema Antiques in Drempt.

* 2 oktober 2016 presentatie op de Rikketik met inschrijving van 10 nieuwe leden.

* 22 oktober 2016 excursie naar de firma Strydhagen in Nijmegen. Arnold Wegh schetst de ontstaansgeschiedenis van de Firma Strydhagen. Daarna wordt de collectie bezocht.

* 5 november 2016  Lustrumbijeenkomst van de Comtoisegroep in Odijk. Met circa 80 aanwezigen trok de bijeenkomst veel belangstelling. Dit is hiermee de drukst bezochte bijeenkomst uit het bestaan van de KVS. Peter Both geeft een overzicht van de activiteiten van de Comtoisegroep in de afgelopen 5 jaar. Chris Hooikaas bespreekt een overzicht van verschillende gangsystemen in Comtoiseklokken.

* 19 november 2016 is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Elektriek met ruim 35 aanwezigen.


Hilvarenbeek 19 januari 2016

Matthé Petersen namens het KVS bestuur.