informatie over de algemene ledenvergaderingen


De financiële stukken 2020 en begroting 2021 (als concept) vindt u onder de volgende links:

Balans en resultatenrekening 2020 KVN.pdf

Toelichting 2020 Vereniging Klokkenvrienden (KVN).pdf


Jaarverslag secretaris 2020 (concept)

Ledenaantal

Het verenigingsjaar 2020 begon met een ledental van 524.
Ondanks uitschrijvingen in 2020 als gevolg van overlijden, het niet voldoen van de contributie en eigen opzegging is het ledenaantal als gevolg van 48 nieuwe inschrijvingen opgelopen tot 531 leden.
Het verenigingsjaar 2021 starten we met 531 leden.

Bestuursontwikkeling

Vanwege toenemende periodes van aanwezigheid in het buitenland heeft Martin van Iersel zich moeten terugtrekken als bestuurslid. Graag willen we hem bedanken voor zijn inzet en zijn werkzaamheden.
Het bestuur bestaat met 4 bestuursleden uit Gerard van Vonderen voorzitter, Rob de Jong penningmeester, Matthé Petersen secretaris en Harry Prenen algemeen bestuurslid.
De redactie van Tijdschrift is in 2020 overgegaan naar Jacqueline Huismans en Peter Both. Peter verzorgt tevens de advertenties in Tijdschrift. Het beheren van   de verzending van Tijdschrift aan leden van de KVN is in 2020 overgegaan van Sjoerd Folkers naar Cees Gadella.
Naast regelmatig telefonisch overleg en e-mail contact heeft het bestuur vergaderd op: 21 januari 2020.
De vergadering van de Fed. Klokkenvrienden is door de KVN bijgewoond.


Huishoudelijk reglement

Tijdens de algemene ledenvergadering op 29 februari 2020 is het concept voor de aanpassing van het huishoudelijk reglement besproken. Omdat niet alle leden het concept tijdig hadden ontvangen is het huishoudelijk reglement onder voorwaarden aangenomen. Als er vóór de volgende ALV geen reacties komen is het reglement goedgekeurd.


Evenementen/bijeenkomsten in 2020

Als gevolg van de Coronapandemie zijn vrijwel alle activiteiten van de vereniging en haar werkgroepen afgelast.

12 januari 2020
Gerard van Vonderen heeft met een stand op de Rikketikbeurs van januari 2020 de KVN vertegenwoordigd en nieuwe leden weten te animeren om lid te worden van de KVN. De overige Rikketikbeurzen zijn in 2020 afgelas

29 februari 2020
Algemene ledenvergadering. Hans van den Ende houdt na afloop een lezing over de voortgang van het werk van de STCN met betrekking tot het ontwikkelen van een nieuw tijdmuseum.
Sjoerd Folkers wordt benoemd tot erelid van de KVN vanwege zijn grote inzet voor de vereniging.

12 november 2020
Overdracht van de Hannekemaaierklok aan de heer H. ter Avest, directeur van het Hannemahuis in Harlingen.
De KVN heeft € 1.800,= bijgedragen om de restauratie mogelijk te maken.
Overdracht van de Johannes Symons/Redmer Roels klok aan Peter Appelhof, conservator van het museum in Heerenveen.
Aan de restauratie van deze stoelklok heeft de KVN € 1.440,= bijgedrage

14 november 2020
Schenking door ons lid Guus Rombouts en overdracht van de Ketelaersklok aan de heemkundekring van Hilvarenbeek.
De KVN heeft nieuwe postzegels laten maken deze keer met daarop een foto van een Eurekaklok afgebeeld.
Regelmatig zijn e-mails beantwoord van niet leden die de KVN weten te vinden met vragen.
Er is in 2020 tien maal een nieuwsbrief aan de leden gestuurd met wederom daarin o.a. een waardevolle bijdrage van Hans van den Ende uit de collectie van de SMAT.

Donatie aan de STCN
De KVN heeft een bijdrage van € 3.000,= gegeven aan de STCN voor de aanleg van een alarm- en camerasysteem

Hilvarenbeek februari 2021

Matthé Petersen namens het KVN bestuur

In 2020 is er geen ledenvergadering gehouden wegens de corona-situatie.Verslag van de algemene ledenvergadering op 2 maart 2019 te Zeist.

Aanwezig:

Wim Rademakers, Hans Speentjes, Hans Harting, Peter Brouwer, Michel Penso, Rob de Jong, Gerard Speklé, Karel Waasdorp, Loek Schueler, Ora Schueler, Loek Romeyn, Harre Kayen, Ben Poelstra, John Oldebeuving, Jan van der Meulen, Eric Romeijn, André Oerlemans, Erik Glasius, Paul Fournier en Matthé Petersen.

Afwezig met kennisgeving:

Gerard van Vonderen, Martin van Iersel, Alex Muller, Tini van Oort, Chris Teulings, Piet van Dongen, Egbert van der Pas, Cees Gadella, Bart Leeneman, Peter Both, Frits Gijsberts, Carel Meddens, Harry Prenen, Pim van der Giesen, Koos de Vos, Piet Andriessen, Philip Dekkers, Harry Clijsen, Jan Dumarey, Bart Schipper, Chris Teulings, Rob Courman, Rinus de Vries, Peter Bronke, Hans vd Ende, Jan Willems, Ronald Dingemans, Martin Faber, Sjoerd Folkers,   Max de Haas en Melchert Spaander.

 • Opening
 • Rob de Jong opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering om 11.00 uur.
 • Ingekomen stukken en berichten
 • Er zijn geen ingekomen stukken en berichten.
 • Notulen ALV’s
 • Notulen ALV 17 maart 2018: geen op- of aanmerkingen.
 • Notulen bijzondere ALV 4 september 2018: geen op- of aanmerkingen.
 • Notulen bijzondere ALV 1 december 2018: geen op- of aanmerkingen.
 • Notulen bijzondere ALV 15 december 2018: geen op- of aanmerkingen.
 • Jaarverslag van de secretaris
 • Jaarverslag secretaris is per e-mail aan de leden verzonden. Er is één opmerking: op 24 maart 2018 ontbreekt de regel “Comtoise bijeenkomst in Odijk”.
 • Financieel jaarverslag
 • Jaarverslag van de penningmeester is per e-mail aan de leden verzonden.
 • De penningmeester geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van 2018. Het voordelig saldo van € 824,20 is toegevoegd aan de reserve. Het vermogen komt daarmee op een bedrag van €19.003,49. Er is € 2321,00 toegevoegd aan het klokkenfonds en € 400,00 ontrokken aan het klokkenfonds voor de restauratie van een stoelklok. Het bedrag van € 2495,21 blijft gereserveerd voor de sectie reizen.
 • Jan van der Meulen vraagt hoe de SMAT is verwerkt in het klokkenfonds. Hans Harting antwoordt als penningmeester van de STCN dat de jaarrekening van de SMAT is terug te vinden op het internet.
 • Paul Fournier merkt op dat Gerard van Vonderen contact heeft met het ministerie met betrekking tot de ANBI-status.
 • Verslag van de kascontrolecommissie
 • Hans Harting complimenteert de penningmeester met het gevoerde beleid en zegt dat de kascontrolecommissie van oordeel is dat de gepresenteerde cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie van de vereniging per 31 december 2018 en van het exploitatiesaldo over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2018 De vergadering verleend het bestuur van de KVS decharge.
 • Vaststellen nieuwe kascontrolecommissie
 • De nieuwe kascontrolecommissie zal in 2019 bestaan uit Loek Schueler en Eric Romeyn met als reserve Jan van der Meulen.
 • Bestuurssamenstelling
 • Het bestuur stelt voor om Harry Prenen die o.a. heel actief is bij het MNU te laten toetreden tot het bestuur van de KVN. De vergadering gaat hiermee akkoord.
 • Statutenwijziging
 • De voorgestelde wijziging van de statuten zijn vóór de vergadering per e-mail aan de leden verzonden.
 • Erik Glasius geeft als voorzitter van de commissie die is ingesteld om de statutenwijziging voor te bereiden een toelichting hoe de wijziging tot stand is gekomen.
 • De naam van de vereniging is veranderd van Klokkenvrienden van de SMAT in Klokkenvrienden Nederland en de doelstelling is in de nieuwe statuten verruimd zodat ook andere collectiebeheerders dan alleen de SMAT gebruik kunnen maken van de steun van Klokkenvrienden Nederland.
 • Niemand in de vergadering had bezwaren tegen de nieuwe statuten. Omdat het vereiste quorum niet aanwezig was kon er niet gestemd worden over de nieuwe statuten. Op 23 maart 2018 is hiertoe een nieuwe vergadering gepland om 10.45 uur voorafgaand aan de bijeenkomst van de Friese klokkengroep in Zeist.
 • Wat verder ter tafel komt
 • Voorgesteld wordt om het voornemen van de Federatie klokkenvrienden te volgen waarbij de contributie voor leden in het buitenland vanwege de hoge portokosten met ingang van 2020 wordt aangepast tot € 50,00 per jaar. De contributie voor de overige leden blijft in 2020 gehandhaafd op € 35,00 per jaar.
 • Rondvraag
 • Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 • Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur.Na de lunch houdt de directeur van het MNU Carel Hofland een lezing over

De Zaanse klok, waarom juist daar en waarom in deze tijd.Op 18 maart werd in Zeist de jaarvergadering 2017 gehouden.

Een korte impressie.

26 leden waren aanwezig. Positief was de aanwezigheid van het voltallige bestuur van de STCN, de beheerder van de SMAT-collectie. Daardoor kon er veel informatie uitgewisseld worden. Marleen Lutgert, de STCN-voorzitter praatte ons bij over de vorderingen, die er zijn met betrekking tot een op te richten TIJD-Museum. Bestuurslid Hans van den Ende vertelde over de inventarisatie en digitalisering van de SMAT-collectie en Michiel van Hees idem over het SMAT-depot. Michiel bracht zelfs een zeldzaam 16e eeuws doosuurwerk uit de SMAT-collectie mee.

Maar uiteraard werd er ook huishoudelijk vergaderd. Er werd zelfs een vierde KVS-bestuurslid gekozen, te weten Martin van Iersel.

Duidelijk werd, dat de KVS, als vriend en ondersteuner van de SMAT-collectie, de energie niet alleen moet steken in de SMAT-collectie. Zeker zo belangrijk is het faciliteren van de eigen leden met inhoudelijke bijeenkomsten en excursies. Want daarmee houd je een vereniging levend en groeiend. En een bloeiende KVS is weer van belang voor de SMAT-collectie. Het mes snijdt aan twee kanten.
Verslag Algemene Leden Vergadering 23 april 2016


1.           Opening door de voorzitter

               Aanwezig: 28 leden

Afwezig met bericht van verhindering: Johan Horst, Wim Rademaker en John Oldebeuving.

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom  en stelt vast dat er leven zit in de vereniging.  De KVS gaat inzetten op toename van het ledenaantal mede om TIJDschrift betaalbaar te houden.. Acties hiervoor zijn het verspreiden van wervende Flyers op een KVS-stand op de aanstaande Rikketik en verspreiden via restaurateurs, klokkenwinkels en handelaren in ons ledenbestand en verspreiding via musea die klokken in de collectie hebben. Naar aanleiding van ons medeleven bij het overlijden van ons lid Hans de Zeeuw is van familie de Zeeuw een bedankbrief ontvangen.

2.           Vaststellen agenda:

 • De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

3.           Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 5 april 2014
               Sjoerd Folkers ziet zijn naam graag goed gespeld.

Er zijn geen verdere opmerking waarmee het verslag door de vergadering wordt goed gekeurd.

4.           Jaarverslag 2015

Koos de Vos spreekt zijn waardering uit over het nieuwe bestuur van de KVS en vraagt zich af van wie we nu nog vrienden zijn nu de bestuurstaken van de SMAT zijn over gedragen aan de STCN.

Hans van den Ende zegt dat het bestuur van de STCN bestaat uit collectie beheerders van uurwerken waaronder bestuursleden van de SMAT en het MNU. De collectie van de SMAT is tijdelijk thuisloos maar zeker 25 belangrijke stukken uit de collectie van de SMAT zijn door bruikleen zichtbaar gemaakt. De samenwerking van de SMAT en de Stichting MNU is geïntensiveerd.  Er wordt gezocht naar nieuwe ideeën om de collectie van de SMAT in de overbruggingsperiode meer zichtbaar te maken door bruiklenen en internet. De STCN heeft het initiatief genomen om te komen tot een nieuw tijdmuseum. De ontwikkelingen verlopen moeizaam als gevolg van trage ambtelijke molens.

Harre Kayen vraagt zich af wat er met de financiële middelen van de SMAT is gebeurd.

Hans Beelaerts van Blokland stelt voor om de verenigingsstructuur in TIJDschrift te plaatsen omdat onduidelijkheid ten koste kan gaan van het ledenaantal. Eric Glasius merkt op dat dit in het verleden al is gedaan maar dat wijzigingen hierin alsnog gepubliceerd kunnen worden.

Sjoerd Folkers ziet graag een financieel verslag van de SMAT. Omdat de SMAT de anbi-status heeft is zij gehouden deze informatie te verstrekken.

De SMAT en het MNU zijn geen lid meer van de Federatie Klokkenvrienden.

5.           Resultatenrekening 2015 en balans per 31 december 2015

 • De penningmeester licht de resultatenrekening toe. Er zijn geen op- of aanmerkingen.


6.           Verslag kascontrolecommissie.

 • Börre van Nievelt doet verslag namens de kascommissie die op 6 april 2016 om 9.30 uur de financiële stukken van de KVS heeft gecontroleerd.
 • De kascontrolecommissie was zeer tevreden en komt tot de conclusie dat de stukken een getrouw beeld geven van de financiële positie van de KVS. De kascommissie beveelt de vergadering aan de jaarrekening goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee akkoord.

7.           Voor volgend jaar dient zich een nieuwe kascommissie aan:

 • Hans van den IJssel
 • Martin van Iersel
 • Mevr. Schueler (reserve)

8.           Décharge bestuur .

               De vergadering verleent middels een applaus het bestuur decharge.

9.           Bestuurssamenstelling.

 • Het bestuur bestaat uit:
 • Gerard van Vonderen (voorzitter)
 • Rob de Jong (penningmeester)
 • Matthé Petersen (secretaris)
 • Omdat het bestuur statutair moet bestaan uit 5 bestuursleden zijn we nog op zoek naar 2 personen die het bestuur willen versterken. Ter vergadering dienen zich helaas geen kandidaten aan.

10.         Lening SMAT omzetting in schenking

Omdat de kosten voor de catalogus van Engelse horloge uitstegen boven de € 3000,= die het bestuur zonder toestemming van de leden mag uitkeren is het meerdere als lening verstrekt.

Koos de Vos vraagt aan wie de KVS schenkt nu de STCN de bestuurstaken van de SMAT  waarneemt. Rob de Jong antwoord dat de schenking ten goede komt aan een tastbare catalogus die door de SMAT wordt uitgegeven.

Harre Kayen vraagt zich af of de KVS moet schenken aan een doel dat verliesgevend is. 

Eric Glasius antwoord dat het één van de taken van de SMAT is om te beschrijven wat de inhoud is van de collectie.

Martin van Iersel vraagt of er nog wel geld gestoken moet worden in deel  4 van de horloge catalogus.  Michiel van Hees merkt op dat we als commitment naar de vrijwilligers die de catalogus hebben samengesteld deze mensen niet teleur kunnen stellen.

De STCN moet eerst voorleggen wat de toekomst biedt zodat de KVS weet waaraan wordt betaald.  Aan de STCN zal worden gevraagd wat de financiële positie is van de SMAT.

De vergadering stelt voor de lening niet om te zetten in een kwijtschelding en het agendapint aan te houden tot de eerstvolgende ledenvergadering.

11.         Activiteitenprogramma

Donderdag 7 juli is er een bezoek in Bakel  voor het bezichtigen..n van Maaslandse klokken en een lezing daarover.

6 augustus Geertruidenberg

17 september Venema antiek

5 november eerste lustrum comtoisegroep

12.         Rondvraag

Lukas Warnaars vraagt zich af wie de vrienden van het Tijdmuseum zijn.

Gerard van Vonderen stelt voor dit antwoord aan de STCN over te laten.

Michiel van Hees geeft aan dat deze vrienden worden genoemd om beter naar buiten te kunnen treden.

Loek Romeijn vraagt waarom er niet wordt gereageerd als mensen een schenking doen.

Michiel van Hees zegt toe dit alsnog te zullen afhandelen.

13.         Sluiting

               De voorzitter sluit om 16.00 uur de vergadering.