Nieuws van de KVS en ander klokkennieuwsLintje voor echtpaar Schueler

Donderdag 26 april was wel bijzonder feestelijk voor Loek en Ora Schueler, bekende gezichten in onze klokkenwereld. Zij kregen allebei een lintje, ofwel ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Loek Schueler heeft een belangrijke rol gespeeld in de Vereniging van Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven, later Vereniging Klokkenvrienden SMAT (KVS). Hoewel een vriendenvereniging de expliciete bedoeling heeft het betreffende museum te ondersteunen, waren de betrekkingen met 'Schoonhoven' niet altijd even hartelijk. Vaak bestond de indruk dat de directie vooral belangstelling had voor het zilver en dat aan de klokken minder aandacht werd besteed. Als bestuurslid en later voorzitter heeft Schueler dan ook veel diplomatie moeten gebruiken om te zorgen dat ook de klokkenvrienden het gevoel hadden dat er voor hen iets gebeurde in het museum. Uiteindelijk is in overleg tussen het museumbestuur en het bestuur van de Stichting Museum en Archief voor Tijdmeetkunde (SMAT), de eigenaar van de meeste tentoongestelde klokken, besloten de klokken en horloges uit Schoonhoven weg te halen en ze tijdelijk in een depot te bewaren in afwachting van de mogelijke komst van een nieuw tijdmuseum.
Niet alleen vanwege deze verwikkelingen werd veel gevraagd van het bestuurlijk inzicht van Schueler. Ook binnen het bestuur was er in een bepaalde periode verschil van inzicht, wat de besluitvorming bemoeilijkte. Dat Loek besloot zich na tien jaar voorzitterschap niet meer herkiesbaar te stellen, is dan ook begrijpelijk. Het bestuur benoemde hem vervolgens tot erelid.
Zijn verdiensten zijn nu ook algemeen erkend door het toekennen van de koninklijke onderscheiding die hem werd uitgereikt door mevrouw Letty Demmers, de burgemeester van zijn woonplaats Veldhoven.

Ora Schueler heeft ook belangstelling voor klokken en toont die ook dikwijls door met haar man vergaderingen en evenementen te bezoeken. Zelf is zij ook bestuurder: al meer dan dertig jaar is ze secretaris van de Vereniging van amateur-edelsmeden 'De Smeltkroes' in Eindhoven, een vereniging waar Loek weer technische instructies geeft. Voorts is ze zo'n tien jaar secretaris geweest van de Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging. En haar band met de klokkenwereld komt ook nog uiting in haar bestuurslidmaatschap van de Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding (SOT). Meer dan voldoende aanleiding dus voor een lintje. Tegenwoordig gaat het immers bij het toekennen daarvan niet om een groot aantal jaren trouwe dienst bij een bedrijf of instelling, maar om vrijwilligerswerk dat 'langdurig en onbaatzuchtig' moet zijn.


Buitengewone ledenvergadering i.v.m. het voornemen tot samengaan van Vrienden van het Museum van het Nederlandse Uurwerk (VVMNU) en Klokkenvrienden Smat (KVS).

Na ongeveer een jaar als mediator gewerkt te hebben, kon Erik Glasius tot onze grote vreugde tijdens onze algemene ledenvergadering op 17 maart j.l. melden dat op de ALV van de "Vrienden van het MNU" op 28 april een van de agendapunten zal zijn een voorstel tot samengaan van onze beide verenigingen. Goed nieuws. Inmiddels is dit voorstel op deze ALV aangenomen. Nog beter nieuws!

Op 4 september a.s. is er een buitengewone ledenvergadering met slechts één agendapunt: goedkeuring tot het samengaan van de KVS met de "Vrienden van het MNU". Zie "Agenda".
Na goedkeuring van het voornemen tot samengaan met de VVMNU door de leden wachten ons de volgende stappen.
Op dit moment liggen de concept statutenwijzigingen van onze vereniging bij de notaris.
Als hij deze wijzigingen geformaliseerd heeft, zullen wij ze de leden beschikbaar stellen en vervolgens een nieuwe buitengewone ALV uitschrijven waarin wij goedkeuring vragen voor deze statutenwijzigingen. Zeer waarschijnlijk wordt in deze vergadering het vereiste quorum niet gehaald waardoor er weer een nieuwe buitengewone ALV uitgeschreven moet worden, eventueel aansluitend. Dat zal dus de derde in een jaar worden.
Als de leden accoord zijn gegaan met deze statutenwijzigingen en met het samengaan rest het bestuur, of haar afgevaardigden, de gang naar de notaris voor de nodige handtekeningen.
Het streven is om per 1 januari dit samengaan gerealiseerd te hebben waardoor we vanaf die datum als "Klokkenvrienden Nederland" door het leven kunnen gaan.Torenuurwerk Wadenoijen

Dankzij de inspanning van het STCN en KVS bestuur is het gelukt om een historisch torenuurwerk uit 1754, gesigneerd door zowel vader als zoon Ruempol weer terug te krijgen op de plaats waar het vandaan kwam, de Protestantse Kerk van Wadenoijen. Dit is een bijzonder fraai Romaans kerkje uit de 12e eeuw en zeker een bezoek waard.

In 1754 schonk de Heer van Wadenoijen dit uurwerk aan de kerk. Daar heeft het gehangen tot 1949 en werd toen vervangen door een modern uurwerk. Het Ruempol uurwerk kwam vervolgens terecht in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Omdat het bezitten van torenuurwerken niet de eerste prioriteit is van het N.O.M. besloot men het af te stoten. Zowel de STCN als de KVS vonden dat het uurwerk terug moest naar haar oorspronkelijke plaats en dat is nu gelukt.

Als de restauratie achter de rug is zullen we er zeker een bezoek gaan brengen.


Torenuurwerk Hilvarenbeek

Inmiddels zijn alle werkzaamheden aan het torenuurwerk in de toren van Hilvarenbeek afgerond. Het uurwerk functioneert weer als voorheen.


Ledenkaart

U ontvangt samen met de factuur voor de contributie voor 2018 de ledenkaart met daarop het lidmaatschapsnummer. Als u dan uw contributie onder vermelding van dat nummer overmaakt, maakt u van onze penningmeester een zeer gelukkig man.
U heeft het lidmaatschapsnummer ook nodig als u gebruik wilt maken van de pagina "Vraag en aanbod" op deze website.

Zoals u weet geeft deze kaart recht op een gratis entree tot het MNU in Zaandam en op een interessante korting indien u iets koopt of laat maken bij onze leden-ondernemers. De lijst van deelnemende leden-ondernemers vindt u op deze website op de pagina "voor leden/door leden".


Nieuwe leden

Op elke Rikketikbeurs geven zich nieuwe leden op. Het ledenaantal is voortdurend groeiende. 2017 was weer een topjaar.
We naderen nu de 450 leden.

Wil je lid worden? Geef je op bij het secretariaat. Zie gegevens onderaan de pagina.Ander nieuws


Luikse en Vlaamse klokken.

Voor een onderzoek is Lode Goukens op zoek naar foto’s van Luikse en Vlaamse klokken. Hij heeft de afgelopen jaren al een immense databank aangelegd, maar meer is beter. E-mail: Lode.Ivo.Goukens@vub.be