Nieuws van de KVS en ander klokkennieuws


Nieuwe naam KVS

Tijdens de algemene ledenvergadering op 2 maart 2019 is er gesproken over een nieuwe naam en nieuwe statuten voor de KVS. Met algemene stemmen werd ingestemd met deze statuten en met de naamsverandering van Klokkenvrienden SMAT naar "Klokkenvrienden Nederland".

Aangezien het vereiste quorum niet werd bereikt is er een tweede algemene ledenvergadering vereist. Deze wordt gehouden op 23 maart, voorafgaand aan de bijeenkomst van de Friese Klokkengroep. Voor meer informatie zie de pagina: "Jaarvergadering".

De naamsverandering wordt een feit, zodra de nieuwe statuten definitief zijn vastgesteld door de leden en de akte wordt gepasseerd bij de notaris. Dat laatste staat gepland op 3 april a.s. Als alles naar verwachting verloopt, heten we vanaf dat moment KLOKKENVRIENDEN NEDERLAND (KVN).Opening nieuwe expositie over de Zaanse klok in het Museum Zaanse Tijd 28 maart

De opening van de nieuwe expositie over de Zaanse klok in het museum De Zaanse Tijd vindt plaats op 28 maart 2019 om 16.00 uur door wethouder Sanne Munnikendam.
Het lijkt erop dat de Zaanse klok het enige wereldwijd bekende uniek Zaanse icoon is. Museum Zaanse Tijd wil laten zien hoezeer de Zaanse klok verweven is met de industriële historie van de Zaanstreek. Het museum kan nu duidelijk maken waar die Zaanse klok vandaan komt. De hele geschiedenis, vanaf het begin, rond 1670, tot de stijlklokken uit de jaren ‘60.
Het verhaal wordt aansprekend verteld in de authentieke oude ondernemerswoning op de Zaanse Schans waarin het museum zit. Bezoekers uit alle landen van de wereld beleven hier een stuk Zaanse geschiedenis die dieper gaat dan het decor van de Zaanse Schans.
Snel na de uitvinding van het slingeruurwerk in 1656 zagen Zaanse ondernemers een kans. Die nieuwe tijdmeter was een gewild artikel. Het waren niet in de eerste plaats klokkenmakers die dit aanpakten, maar ondernemers, die ook belangen hadden in de papierindustrie, de houtzaagmolens of de walvisvaart. Ze werkten in een Zaanse economie die bloeide door hechte netwerken, onderlinge participatie en sociale innovatie.
Zaanse bedrijven zagen de Zaanse klok als onderdeel van hun identiteit. In 1962 liet Albert Heijn voor zijn personeel 5000 exemplaren maken, waarvan er in de Zaanstreek nog veel bewaard worden.

Niet veel mensen kennen deze geschiedenis. Hopelijk bent u in de gelegenheid om ons verhaal te zien!Twee "Hollanders" strijden voor behoud historische Friese klok

De Leeuwarder Courant van 27 augustus j.l. schrijft in een hoofdartikel over het pleidooi van Richard de Graaf en Sjoerd Folkers om de antieke Friese klok te waarderen als belangrijk Fries cultureel en historisch erfgoed. Onderwaardering leidt tot gang naar de kringloopwinkel, naar de onervaren knutselaar en - nog erger - naar de sloop.
Ook "Eén vandaag" wijdde er op de radio de nodige aandacht aan. Gebruik de link in de knop hieronder. Je moet overigens eerst door een tweetal andere berichten heen, waaronder een leuke over een biljartbal, dus even dóórluisteren.......Lintje voor echtpaar Schueler

Donderdag 26 april 2018 was wel bijzonder feestelijk voor Loek en Ora Schueler, bekende gezichten in onze klokkenwereld. Zij kregen allebei een lintje, ofwel ze werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Loek Schueler heeft een belangrijke rol gespeeld in de Vereniging van Vrienden van het Klokkenmuseum Schoonhoven, later Vereniging Klokkenvrienden SMAT (KVS). Hoewel een vriendenvereniging de expliciete bedoeling heeft het betreffende museum te ondersteunen, waren de betrekkingen met 'Schoonhoven' niet altijd even hartelijk. Vaak bestond de indruk dat de directie vooral belangstelling had voor het zilver en dat aan de klokken minder aandacht werd besteed. Als bestuurslid en later voorzitter heeft Schueler dan ook veel diplomatie moeten gebruiken om te zorgen dat ook de klokkenvrienden het gevoel hadden dat er voor hen iets gebeurde in het museum. Uiteindelijk is in overleg tussen het museumbestuur en het bestuur van de Stichting Museum en Archief voor Tijdmeetkunde (SMAT), de eigenaar van de meeste tentoongestelde klokken, besloten de klokken en horloges uit Schoonhoven weg te halen en ze tijdelijk in een depot te bewaren in afwachting van de mogelijke komst van een nieuw tijdmuseum.
Niet alleen vanwege deze verwikkelingen werd veel gevraagd van het bestuurlijk inzicht van Schueler. Ook binnen het bestuur was er in een bepaalde periode verschil van inzicht, wat de besluitvorming bemoeilijkte. Dat Loek besloot zich na tien jaar voorzitterschap niet meer herkiesbaar te stellen, is dan ook begrijpelijk. Het bestuur benoemde hem vervolgens tot erelid.
Zijn verdiensten zijn nu ook algemeen erkend door het toekennen van de koninklijke onderscheiding die hem werd uitgereikt door mevrouw Letty Demmers, de burgemeester van zijn woonplaats Veldhoven.

Ora Schueler heeft ook belangstelling voor klokken en toont die ook dikwijls door met haar man vergaderingen en evenementen te bezoeken. Zelf is zij ook bestuurder: al meer dan dertig jaar is ze secretaris van de Vereniging van amateur-edelsmeden 'De Smeltkroes' in Eindhoven, een vereniging waar Loek weer technische instructies geeft. Voorts is ze zo'n tien jaar secretaris geweest van de Zuid Nederlandse Lapidaristen Vereniging. En haar band met de klokkenwereld komt ook nog uiting in haar bestuurslidmaatschap van de Studiegroep Openbare Tijdsaanduiding (SOT). Meer dan voldoende aanleiding dus voor een lintje. Tegenwoordig gaat het immers bij het toekennen daarvan niet om een groot aantal jaren trouwe dienst bij een bedrijf of instelling, maar om vrijwilligerswerk dat 'langdurig en onbaatzuchtig' moet zijn.Torenuurwerk Wadenoijen

Dankzij de inspanning van het STCN en KVS bestuur is het gelukt om een historisch torenuurwerk uit 1754, gesigneerd door zowel vader als zoon Ruempol weer terug te krijgen op de plaats waar het vandaan kwam, de Protestantse Kerk van Wadenoijen. Dit is een bijzonder fraai Romaans kerkje uit de 12e eeuw en zeker een bezoek waard.

In 1754 schonk de Heer van Wadenoijen dit uurwerk aan de kerk. Daar heeft het gehangen tot 1949 en werd toen vervangen door een modern uurwerk. Het Ruempol uurwerk kwam vervolgens terecht in het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem. Omdat het bezitten van torenuurwerken niet de eerste prioriteit is van het N.O.M. besloot men het af te stoten. Zowel de STCN als de KVS vonden dat het uurwerk terug moest naar haar oorspronkelijke plaats en dat is nu gelukt.

Als de restauratie achter de rug is zullen we er zeker een bezoek gaan brengen.


Torenuurwerk Hilvarenbeek

Inmiddels zijn alle werkzaamheden aan het torenuurwerk in de toren van Hilvarenbeek afgerond. Het uurwerk functioneert weer als voorheen.


Ledenkaart

U ontvangt samen met de factuur voor de contributie voor 2019 de ledenkaart met daarop het lidmaatschapsnummer.
U heeft het lidmaatschapsnummer ook nodig als u gebruik wilt maken van de pagina "Vraag en aanbod" op deze website.

Zoals u weet geeft deze kaart recht op een gratis entree tot het MNU in Zaandam en op een interessante korting indien u iets koopt of laat maken bij onze leden-ondernemers. De lijst van deelnemende leden-ondernemers vindt u op deze website op de pagina "voor leden/door leden".


Nieuwe leden

Op elke Rikketikbeurs geven zich nieuwe leden op. Het ledenaantal is voortdurend groeiende. 2018 is weer een goed jaar geweest.
Intussen heeft het 450e lid zich opgegeven. Helaas liep hij een prachtig geschenk, een boek over bijzondere Franse lantaarn- en comtoiseklokken, mis. De voorzitter had hem deze willen geven op de laatste Comtoisebijeenkomst. Hij had zich daarvoor opgegeven, maar bleek niet gekomen te zijn............

Wil je lid worden? Geef je op bij het secretariaat. Zie gegevens onderaan de pagina.Ander nieuws


Luikse en Vlaamse klokken.

Voor een onderzoek is Lode Goukens op zoek naar foto’s van Luikse en Vlaamse klokken. Hij heeft de afgelopen jaren al een immense databank aangelegd, maar meer is beter. E-mail: Lode.Ivo.Goukens@vub.be